Openbaring van de edele Koran

Deel dit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‘’Waarlijk! Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht.” (Koran 97:1) 

De heilige maand Ramadan is bijna aan zijn eind. Een maand die vol zit met vele zegeningen. Bovenal bevat deze maand, naast haar vele zegeningen, ook vele hoogtepunten. 

Zo zijn volgens de overleveringen alle Goddelijke geschriften tijdens deze gezegende maand neergedaald. 

De Torat (Torah) aan Musa (as), de Injiel (Bijbel) aan ‘Isa (as) en de Zaboor (de Psalmen) aan Da’ud (as). Maar ook: de edele Koran aan Profeet Mohammed (saw). 

Als wij kijken naar al deze boeken, die allen in hun originele staat het woord van God zijn, is er slechts één conclusie die we kunnen trekken: De edele Koran steekt erbovenuit. Dit is een grote bewering, maar laten wij eens kijken naar een aantal argumenten. Argumenten waarmee duidelijk zal worden waarom de Koran niet slechts het ‘’laatste’’ boek is, wat geopenbaard is door Allah (swt), maar ook het meest verheven en gezegende boek. 

  1. Het meest complete boek 

En Wij hebben aan jou een Boek neergezonden als een aanwijzing voor alles, een Leiding en een Genade en goed nieuws voor degenen die zichzelf onderworpen hebben. (Koran 16:89) 

De edele Koran is het laatste boek, geopenbaard door de Heer en Schepper der Werelden, Allah (swt). Dit is het laatste boek en ook meteen het meest complete boek. Geopenbaard door Allah (swt), via de aartsengel Jibra’iel, aan zijn meest geliefde der scheppingen, Profeet Mohammed (saw). 

Als wij kijken naar de edele Koran en de verzen uit dit boek, dan valt het op dat er vrijwel geen onderwerp bestaat waarop niet is ingegaan. Alle onderwerpen die van toepassing zijn op ons dagelijks leven, maar ook in het dagelijks leven van iemand van 100 jaar geleden, zijn besproken. 

Alle onderwerpen die wij ons kunnen inbeelden, zoals politiek, gezondheid, literatuur, omgang met de medemens, etc., zijn besproken. Kijk eens om je heen: van de grootsheid van de zon tot aan de grote hoeveelheid minuscule zandkorrels, geen enkel onderwerp is overgeslagen in dit edele boek.  

Laten we eens kijken naar het onderwerp ‘gezondheid’. 14 eeuwen geleden lichtte de edele Koran bijvoorbeeld toe dat alcohol schadelijk is voor het menselijk lichaam en om deze reden ook verboden te consumeren. Nu, 14 eeuwen later, zijn er pas westerse onderzoeken beschikbaar die dit bewijzen.  

Een ander onderwerp belicht in de Koran is de fases die het menselijk lichaam doorgaat. Deze fases beginnen vanaf het moment dat men zich in de baarmoeder bevindt en eindigt met de dood. Al deze fases zien wij uitgebreid terugkomen in de Koran. Kijk eens naar hoofdstuk Yasin, vers 77 en 78: 

Vers 77: “Ziet de mens dan niet dat Wij hem uit een druppel (mannelijk zaad) hebben geschapen? En toch is hij een redetwister! 

Vers 78: “En (hierover) gaf hij Ons een gelijkenis terwijl hij de schepping van zichzelf over het hoofd zag. (Met een bot in de hand) vraagt hij: “Wie doet de beenderen tot leven komen, terwijl ze gruis zijn?”  

Wie waren er, 14 eeuwen geleden, op de hoogte van deze fases van het menselijk lichaam om er zo over te kunnen schrijven? Dat kan slechts de Heer en Schepper der werelden zijn geweest. 

  1. Doelgroep 

Ali ibn Musa ul-Ridha (as), de 8ste kleinzoon en rechtmatige opvolger van Profeet Mohammed (saw), zegt, sprekend over de edele Koran, het volgende: “De edele Koran is niet een boek enkel voor een volk. Het is een boek geopenbaard voor alle volkeren. De Koran is niet geopenbaard voor een bepaalde tijd. Echter, is het geopenbaard voor alle tijdperken. 

Het bijzondere hieraan is dat de Koran dus geopenbaard is voor alle volkeren en voor ieder tijdperk. Is dat ook het geval met alle andere geschriften? 

Als wij kijken naar Hoofdstuk 15, vers 23 van het Bijbelse boek Mattheüs (Engels: Matthew), dan lezen wij dat Jezus zou hebben gezegd: “Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.” Met andere woorden, een specifiek volk. Een volk wat bovendien aanwezig was, in slechts één tijdperk. 

Daarentegen lezen wij in de edele Koran: 
“En Wij hebben jou niet neergezonden, slechts als brenger van goed nieuws en als een waarschuwing voor de mensheid, maar de meeste mensen weten het niet.” (34:28) 

Hier is er sprake van de gehele mensheid, niet slechts één volk gebonden aan één specifiek tijdperk. 

  1. Corruptie 

Waar de andere boeken op latere momenten corruptie hebben meegemaakt (aanpassingen), is er geen schrijn van corruptie te vinden in de edele Koran. En dat al voor 14 eeuwen! 

Laten wij een kijkje nemen in het Bijbelse boek Jeremiah: 
Jeremia 8:8 “Hoe kun je zeggenWij zijn wijs omdat we het woord van de HEER hebben, terwijl je leraren het hebben verdraaid door leugens te schrijven?’’ 

Zoals u hierboven kunt lezen, getuigt het Bijbelse boek Jeremia zelf van corruptie in het boek. 

Maar wat vertelt de edele Koran ons? 

“Waarlijk! Wij waren het die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden, dus zullen ook Wij erover waken.” (Koran 15:9) 

Tot op de dag van vandaag hebben voor ruim 14 eeuwen historici, taaldeskundigen en wetenschappers onderzoek gedaan naar corruptie in de edele Koran. Er is echter geen enkel spoor van corruptie te bekennen in dit gezegende boek. 

En mocht iemand nog steeds enige twijfel hebben omtrent deze bewering, dan zegt de edele Koran: 

Of zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft hem (de Koran) vervalst.” Zeg: “Geven jullie dan tien vervalste soeraat zoals deze, en roep iedereen die jullie kunnen, behalve Allah, als jullie de waarheid spreken!” (Koran 11:13) 

Een uitdaging, die al ruim 14 eeuwen staat. 

  1. Goddelijke woorden 

Waar wij in de andere boeken zien dat er overgeleverd wordt door mensen, denk bijvoorbeeld aan Mattheüs, Jeremia(h), John en nog vele anderen, zien wij dat in de edele Koran continu wordt gesproken door Allah (swt) zelf! 

Of het nou gaat om gebeurtenissen uit het verleden, het heden of zelfs gebeurtenissen die plaats zullen vinden in de toekomst, Allah (swt) is altijd degene die aan het woord is. Daarom zien wij continu de voornaamwoorden ik, wij en onze, wanneer Allah (swt) spreekt. Ieder woord, sterker nog, iedere letter in de edele Koran is het woord van God. Het woord van Allah (swt). 

Waarlijk! Gezegend is hij, die een band weet te creëren met dit Goddelijk geschrift. Gezegend is hij, die een band weet te creëren met het Woord van Allah (swt), tijdens de gezegende maand van Ramadan, tijdens de Waardevolle Nachten. Nachten die waardevoller zijn dan 1000 maanden, wat gelijk staat aan meer dan 83 jaar! (Koran 97:1) 

Moge Allah (swt) onze band met de edele Koran doen versterken, in het bijzonder gedurende deze maand en gedurende deze nachten. Opdat wij, op de Dag des Oordeels, met de edele Koran zullen herrijzen. 

Deel dit