Privacybeleid

Stichting Noor Association, gevestigd aan Zuider Kerkedijk 210 te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://noorassociation.nl/
Zuider Kerkedijk 210 3079 PB Rotterdam

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Noor Association De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via Info@noorassociation.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Noor Association verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze bezoekers toestemming hebben van hun ouders of voogd. Omdat wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@noorassociation.nl. Wij zullen de informatie vervolgens vernietigen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Noor Association verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen en administreren van jouw betaling;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Geautomatiseerde besluitvorming

Besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen worden door Stichting Noor Association niet genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Noor Association) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Stichting Noor Association bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Noor Association opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor periode dat men gebruik maakt van onze diensten en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Noor Association verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting dan wel om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces. Daarbij proberen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken

Stichting Noor Association gebruikt enkel noodzakelijke cookies waar de bezoeker mee heeft ingestemd.

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Noor Association. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, of naar een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@noorassociation.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) ter bescherming van je privacy zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Noor Association wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Noor Association neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op middels info@noorassociation.nl.

Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van de website veiliginternetten.nl.Stichting Noor Association